**(هر چند وقت یک بار بد نیست آدم از خودش یه زیراکس بگیره شب که شد بشینه روبروش ببینه با خودش چند چنده) **(موقع گرفتاری همیشه میگیم خدای بزرگ کمکم کن یه بار بیایدبه گرفتاری بگیم آهای گرفتاری مواظب ...