بسم الله الرحمان الرحیم
گزارش تصویری هیات فوتبال شهرستان ملارد
سال۹۴
(شعارهیات فوتبال ملاردبازی زیب وجوانمردانه)
به منظوربرگزاری هرچه بهترمسابقات وایجادرقابت سالم بین تیمهای فوتبال ملارد
وحاکمیت نظم و مقررات وبالابردن کیفیت مسابقات با رعایت شئونات اسلامی براین
باورهستیم که کلیه مسئولین تیمها وهیات فوتبال بازی زیبا وجوانمردانه ودرست
اجراء کردن قانون و مقررات را درنظرداشته و برای سلامت ورزش شهرستان کوشا
باشیم.
سیدعلی مرزانی
ریاست هیات فوتبال شهرستان ملارد

۴۲باشگاه درقالب۶۳تیم دررده های نونهالان-نوجوانان-جوانان-بزرگسالان-پیشکسوتان
فوتسال آقایان وبانوان درهیات فوتبال شهرستان ملارد فعالیت دارند.
۱-نونهالان ده تیم= قهرمان۹۴ستارگان نوین= دوم شاهین طلایی= سوم عترت= اخلاق      منتظران
۲-نوجوانان ده تیم=قهرمان پاس نوین=دوم پرستوی یوسف آباد=سوم منتظران=اخلاق    کشاورز=سهیل نقدزاده ازمنتظران آقای گل مسابقات
۳-جوانان ده تیم=قهرمان منتظران=دوم پرستوی یوسف آباد=سوم شاهین طلایی=      اخلاق آریاپارسیان=امیر اختیاری ازمنتظران آقای گل مسابقات
۴- دسته یک بزرگسالان هفت تیم=قهرمان پارس یوسف آباد=دوم منتظران=سوم         فرامرزیه=اخلاق فرامرزیه=میلادرستم خانی ازشاهین آقای گل مسابقات
۵-لیگ برتربزرگسالان هشت تیم = قهرمان ماهان = دوم سبلان = سوم تکاوران=           اخلاق آریا پارسیان=حسین بیات ازامیرکبیر آقای گل مسابقات
۶- پیشکسوتان چهارتیم
۷-فوتسال آقایان هشت تیم
۸-فوتسال بانوان شش تیم
هیات فوتبال شهرستان ملارد

اعضای هیات فوتبال شهرستان ملارد
۱-سیدعلی مرزانی ریاست هیات فوتبال شهرستان ملارد.
۲-امیر شمسی زاده نایب رئیس آقایان هیات فوتبال شهرستان ملارد.
۳-سعادت علی یاری نایب رئیس بانوان هیات فوتبال شهرستان ملارد.
۴-حمید بیات مسئول کمیته آموزش هیات فوتبال شهرستان ملارد.
۵- حمیدرضاابارشی مسئول کمیته اجرایی هیات فوتبال شهرستان ملارد.
۶-علیرضادهقانپور مسئول کمیته داوری هیات فوتبال شهرستان ملارد.
۷-سیدعین الله حسینی مسئول کمیته پیشکسوتان هیات فوتبال شهرستان ملارد.
۸-کمیل توحید لو مسئول کمیته انضباطی هیات فوتبال شهرستان ملارد.
۹-مکی دارابچی مسئول کمیته نوجوانان وجوانان هیات فوتبال شهرستان ملارد.
۱۰-سعادت علی یاری مسئول کمیته بانوان هیات فوتبال شهرستان ملارد.
۱۱-آریو شمس مسئول روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان ملارد.
هیات فوتبال شهرستان ملارد