محرومین هفته پنجم مسابقات لیگ بزرگسالان

۱-                         محمدصادق     بیات    ( ماهان)

۲-                    حسین           فطری     (امیر کبیر)