آریو شمس مسئول روابط عمومی و کامپیوتر هیات فوتبال ملارد.IMG_8107

شماره تماس روابط عمومی : ۰۹۱۲۸۶۳۸۰۲۲