تست نونهالان فوتبال پرسپولیس تهران درملارد.تست اولیه روزسه شنبه ساعت یازده وسی زمین شهیدعقیلی ملارد.      سنین یازده ..ده…هشتادویک به بعد.تست بعدی این مرحله زمین شهیدان اسماعیلی تهران .همراه داشتن وسایل ورزشی کفش وتوپ الزامی است.