هیات فوتبال ملارد جهت برگزاری کلاس مربیگری (C) ایران ثبت نام به عمل می اورد.
مدارک مورد نیاز:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی مدرک تحصیلی (دیپلم) و دیپلم به بالا
۴- یک قطعه عکس
۵ – گواهی سلامت
۶- بیمه ورزشی
لطفامدارک فوق را سی دی نموده وتحویل هیات فوتبال نماید.
حدونصاب به ۲۴ نفر رسید کلاس ها برگزار میشود
کلاس پنج روز و مبلغ واریزی ۵۰۰هزارتومان میباشد
برای نام نویسی پرداخت ۵۰درصد مبلغ الزامیست
شماره حساب هیات فوتبال ملارد …….
لطفافقط به حساب واریزنمائیدوفیش راتحویل دهید

مسئول ثبت نام وتحویل مدارک
جناب اقای شمسی زاده دبیرمحترم هیئت فوتبال شهرستان ملاردهیات فوتبال ملارد جهت برگزاری کلاس مربیگری (C) ایران ثبت نام به عمل می اورد.
مدارک مورد نیاز:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی مدرک تحصیلی (دیپلم) و دیپلم به بالا
۴- یک قطعه عکس
۵ – گواهی سلامت
۶- بیمه ورزشی
لطفامدارک فوق را سی دی نموده وتحویل هیات فوتبال نماید.
حدونصاب به ۲۴ نفر رسید کلاس ها برگزار میشود
کلاس پنج روز و مبلغ واریزی ۵۰۰هزارتومان میباشد
برای نام نویسی پرداخت ۵۰درصد مبلغ الزامیست
شماره حساب هیات فوتبال ملارد هیات فوتبال ملارد جهت برگزاری کلاس مربیگری (C) ایران ثبت نام به عمل می اورد.
مدارک مورد نیاز:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی مدرک تحصیلی (دیپلم) و دیپلم به بالا
۴- یک قطعه عکس
۵ – گواهی سلامت
۶- بیمه ورزشی
لطفامدارک فوق را سی دی نموده وتحویل هیات فوتبال نماید.
حدونصاب به ۲۴ نفر رسید کلاس ها برگزار میشود
کلاس پنج روز و مبلغ واریزی ۵۰۰هزارتومان میباشد
برای نام نویسی پرداخت ۵۰درصد مبلغ الزامیست
شماره حساب هیات فوتبال ملارد .. ….۰۱۰۹۲۸۶۱۳۴۰۰۵
لطفافقط به حساب واریزنمائیدوفیش راتحویل دهید

مسئول ثبت نام وتحویل مدارک
جناب اقای شمسی زاده دبیرمحترم هیئت فوتبال شهرستان ملارد ……
لطفافقط به حساب واریزنمائیدوفیش راتحویل دهید