هیات فوتبال ملاردبرگزارمیکند.
فستیوال زیر۱۰سال وزیر۱۲سال
به مدت یک روزجمعه۹۵/۶/۲۶شهریورماه
مدارک موردنیاز.
۱_عکس۳×۴یک قطعه جدید
۲_گواهی تحصیلی عکس دار
۳_کپی واصل شناسنامه بازیکن
۴_کپی واصل شناسنامه پدرص ۱و۲
۵_کپی واصل بیمه ورزشی
۶_رضایت نامه کتبی پدردرهیات
۷_گواهی سلامت پزشکی الزامیست.
۸_حضورپزشک درهیات فوتبال
۹_فیش واریزی مبلغ۵۰۰۰۰۰هزار
ریال به شماره حساب۰۱۰۹۲۸۶۱۳۴۰۰بانک ملی
۱۰_یکعددپوشه روغنی
شرایط حضور.
زیر۱۰سال۸۵/۱۰/۱۱به بعد.
زیر۱۲سال۸۳/۱۰/۱۱به بعد.
زیر۱۰سال۱۰نفر..
زیر۱۲سال۱۴نفر
زیر۱۰سال ۲تایم۱۰دقیقه۵ دقیقه
استراحت
زیر۱۲سال۲تایم۱۵دقیقه۵دقیقه
استراحت
مهلت نامنویسی سه شنبه۹۵/۶/۲۳